<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13958082\x26blogName\x3dzonderzevermeta\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/\x26vt\x3d-7478286841431249991', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Algemeen voorbehoud

ZonderZever weigert elke aansprakelijkheid voor het gebruik, de verspreiding, en eventuele schade die gepaard zou kunnen gaan met de inhoud van de teksten. Hetzelfde geldt voor de reacties op deze weblog. Ook al krijgt u een veeg uit de pan, terecht of onterecht, dat geeft u nog niet het recht om te gaan klagen over laster en eerroof.

ZonderZever is een 'subjectieve weblog over objectieve feiten'. Het is niet omdat de onderwerpen op deze weblog actueel zijn, dat Zeveraar de pretentie heeft aan objectieve nieuwsgaring te doen. Integendeel zelfs, subjectiviteit is ons handelsmerk. Voor objectief nieuws moet u bij de traditionele media zijn.

ZonderZever weigert elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere webpagina's waarnaar verwezen d.m.v. links.

Het zou kunnen dat u zichzelf meent te herkennen in de inhoud van een post, maar dat betekent nog niet dat u het bij het rechte eind heeft. Meestal gaat het wel degelijk om een toevallige samenloop van omstandigheden.