<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13958082\x26blogName\x3dzonderzevermeta\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/\x26vt\x3d-7478286841431249991', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Profiel

'Zeveraar' is het pseudoniem van een viriele ex-twintiger en gefrustreerd ex-radio en tv-journalist die de blogosfeer met zijn schrijfsels vervuilt vanuit een appartement op het Antwerpse Zuid. Heet in het echte leven Frank(ie), althans voor de vrienden.

Heeft een hekel aan hokjesdenken, en is bijgevolg niet links en niet rechts, en waarschijnlijk ook wel een beetje rechts én links.

'Zeveraar' kan soms scherp uit de hoek komen. Dat is niet gespeeld, doch steeds gemeend. Wie na het volgen van ZonderZever echter meent de psyche van de auteur in casu te doorgronden, maakt een denkfout. Zeveraar is een deel van Frank(ie), en niet omgekeerd.