<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13958082\x26blogName\x3dzonderzevermeta\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zonderzevermeta.blogspot.com/\x26vt\x3d-7478286841431249991', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Reactiepolitiek

Zeveraar houdt van tweerichtingsverkeer. Reacties bepalen voor een groot stuk de charme van een weblog. Net daarom is het belangrijk dat u van zich laat horen. U bent het niet eens met onze mening? Fijn, misschien heeft u informatie of argumenten die de onze kan wijzigen. Er staat een fout in de post? Fantastisch, tenminste als u ons daar op attent maakt.
Kortom, uw reacties zijn meer dan welkom, doch ook niet altijd. Als u niets te zeggen heeft, wees dan consequent. Als u Zeveraar iets wil laten weten dat niets met het onderwerp te maken heeft, doe dat dan via e-mail. Als u er niet (meer) in slaagt om algemeen Nederlands te schrijven, laat het dan, en trek nog een Trippel Westmalle open.
Samengevat, het siert u wanneer u on-topic en mét inhoud reageert in verstaanbaar Nederlands.

Zeveraar censureert in principe niet, maar zal het verwijderen van uw reactie in extreme gevallen overwegen.

1) Sommige bezoekers vinden ZonderZever maar niks. Ze vinden deze weblog bijvoorbeeld te negatief. Of ze vinden een post nogal zuigen. Dat mag, maar het heeft geen zin om dat ook te laten weten in de reacties. Dat is niet boeiend, en draagt niet bepaald bij tot een constructieve sfeer. Voor zielig gezeur geldt een nultolerantie.

2) Beledigingen zijn slechts toegelaten tot op zekere hoogte. Racistische, anti-semitische, en extreem-rechtse en -linkse scheldtirades zijn niet welkom.

3) Posten onder verschillende pseudoniemen om de discussie uw kant op te sturen -ook wel 'trollen' genaamd- is niet fair.

4) Nietszeggende reacties in de stijl van 'Koekoek, hier ben ik' zijn niet zinvol. Zoek een hobby, of bezoek een chatroom.


Bovenstaande wetten moeten vooral occasionele sfeerbedervers afschrikken. Zeveraar zélf zal ze eveneens trachten toe te passen op deze en andere weblogs.